Czy dla każdej działalności gospodarczej OC jest obowiązkowe?

5 czerwca, 2020
Polisa dla przedsiębiorców

Ostania aktualizacja : 10 lipca, 2024

Czy dla każdej działalności gospodarczej OC jest obowiązkowe? Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą usługową lub produkcyjną może wyrządzić szkodę innej osobie. Takie zdarzenie może generować duże koszty. Przed takimi wydatkami uchroni wykupienie polisy OC. Nie na wszystkie branże nałożony jest obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mogą one zawierać je dobrowolnie.Taka ochrona jest szczególnie przydatna, w przypadku zgłoszenia roszczenia, którego wysokość może doprowadzić nieubezpieczoną firmę na skraj bankructwa.

Co warto wiedzieć o odpowiedzialności OC?

Produkując towary dla konsumentów lub świadcząc dla nich usługi może dojść do niezamierzonych szkód na ich osobie lub mieniu. Posiadanie ubezpieczenie OC nawet, jeśli jest nieobowiązkowe, może stać się dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy poszkodowany będzie dochodził zadośćuczynienia. Wtedy jego roszczenia pokryje ubezpieczyciel, nie narażając firmy na dodatkowe koszty.Korporacja

Właściciel firmy powinien przeanalizować czy prowadzona przez niego działalność wymaga ubezpieczenia OC. W przypadku samozatrudnienia lub  małego biura, może wydawać się niepotrzebne, ponieważ jest mało prawdopodobne, żeby skutki ich funkcjonowania mogły wyrządzić komuś szkodę.

Przedsiębiorca może uznać, że istnieje możliwość powstania szkody na osobie trzeciej, ponieważ korzysta ona z usług w jego obiekcie lub innych przez niego świadczonych, w takim przypadku powinien wykupić ubezpieczenie OC firmy. Firma zatrudniająca pracowników jest narażona na powstanie takiej ewentualności podczas wykonywania przez nich pracy. Prócz podstawowego pakietu, można skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia, dzięki czemu będzie chronić od odpowiedzialności na przykład w sytuacji wprowadzania na rynek nowego produktu.

Działalność gospodarcza wymagająca ubezpieczenia OC

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają posiadania ubezpieczenia OC. Taki obowiązek wiąże się na przykład z możliwością popełnienia błędu w sztuce zawodowej, co spowoduje szkodę na danej osobie lub jej mieniu. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy na przykład: farmaceutów, lekarzy, personelu medycznego, weterynarzy, architektów, brokerów ubezpieczeniowych, adwokatów. Dla takich zawodów posiadanie OC jest podstawą ich wykonywania i chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi..

Ryzyko powstania szkody jest nierozłącznie związane ze świadczeniem usług przez niektóre firmy. Na przykład przedsiębiorca odpowiadający za utrzymanie dróg, który nie dopełnił powierzonych mu zadań, musi liczyć się z dużą liczbą uszkodzonych pojazdów, których właściciele będą domagać się odszkodowania. Firmy prowadzące prace budowlane narażone są na ryzyko szkód o znacznej wartości a wspólnoty mieszkaniowe o znacznie mniejszej. Każda firma prowadząc działalność gospodarczą musi samodzielnie ocenić ewentualne ryzyko i dopasować polisę OC do swoich potrzeb.

Licencje a konieczność posiadania ubezpieczenia OC

Polisa OC jest obowiązkowa także dla firm, których działalność wymaga posiadania specjalnych uprawnień, brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej może spowodować utratę licencji. Należy do nich: notariusz, radca prawny, doradca podatkowy, inżynier budownictwa, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, przewoźnik lotniczy, detektyw. A także organizatorzy imprez publicznych, turystyki. W odniesieniu do tych rodzajów działalności zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela a także wysokość sumy gwarancyjnej oraz terminy likwidacji szkód regulują odpowiednie ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów.

Przewoźnicy zajmujący się przewożeniem towarów ciągnikami siodłowymi z przyczepą nie posiadają obowiązku wykupienia polisy OC. Firma transportowa nie jest właścicielem ładunku, ale podczas jego dostarczania do miejsca docelowego ponosi za niego odpowiedzialność. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia przesyłki lub jej kradzieży, przed wypłatą odszkodowania ochroni OC.

Co zapewnia ochrona OC?

Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonej firmy z tytułu prowadzenia działalności, posiadanego mienia a także za produkt i wykonane usługi. Ochroną objęte są szkody, które może spowodować przedsiębiorstwo:

  • W związku z posiadanymi budynkami, instalacjami, urządzeniami.

  • Działalnością przedsiębiorstwa: usługami, procesem produkcji, pracami budowlanymi.

  • OC za produkt dotyczy szkody, która została wyrządzona osobie trzeciej przez wyprodukowane lub dostarczone produkty.

  • OC za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców

  • OC za szkody powstałe w wyniku zanieczyszczenia środowiska.

Odpowiedzialność OC działalności gospodarczej często objęta jest odpowiednią klauzulą. Obecnie przedsiębiorcy zawierają polisy OC na wyższe kwoty, ponieważ w przypadku wyrządzenia szkody, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej. Firma zawierająca ubezpieczenie OC powinna dostosować jej wysokość do ryzyka, które podlega zmianom. Każdy przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować zagrożenie i wysokość sumy gwarancyjnej.

ZADZWOŃ

609 103 308