Ubezpiecznie OC w ruchu krajowym i zagranicznym

2 grudnia, 2022
Ubezpiecznie OC w ruchu krajowym i zagranicznym

Ostania aktualizacja : 2 grudnia, 2022

Ubezpieczenie OC w ruchu krajowym i zagranicznym jest dedykowane firmom transportowym które wykonują przewóz towarów na obszarze Polski oraz poza jej granicami. Jest również odpowiednie dla przedsiębiorców, którzy zlecają transport swoich towarów. Ubezpieczenie OC zabezpiecza firmę oraz ładunek przed konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń. Daje poczucie bezpieczeństwa własnej działalności gospodarczej. Przed zakupem takiej ochrony najlepiej skontaktować się z multiagnecją Fullpolisa która pomoże w prawidłowym zarządzaniu ryzykiem. Zdarzeń losowych nie da się przewidzieć, ale doradca ubezpieczeniowy podpowie którą polisę wybrać, aby konsekwencje finansowe przejął na siebie ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie OC w ruchu krajowym i zagranicznym

Prowadząc działalność transportową w Polsce oraz za granicą trzeba posiadać ubezpieczenie OC w ruchu krajowym i zagranicznym.Taka polisa ochroni firmę oraz ładunek przed konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń. Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC wzmacnia wiarygodność wobec zleceniodawców, daje poczucie bezpieczeństwa swojej firmy transportowej. Czym jest ubezpieczenie OC? Jest to gwarancja wypłaty odszkodowania osobie lub firmie w sytuacji, gdy przedsiębiorca lub jego pracownicy wyrządzą szkodę.

Polisa gwarantuje kompleksową ochronę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i zagranicznym. Jeśli działania firmy doprowadzą do powstania szkody u osób trzecich, ubezpieczyciel wypłaci im odszkodowanie. Umowa OC obejmuje odpowiedzialność cywilną firmy transportowej za powstałe szkody rzeczowe to znaczy: utrata, ubytek bądź uszkodzenie ładunku podczas przewozu a także szkody finansowe w przypadku opóźnienia dostawy. Polisa może zostać rozszerzona zgodnie z OWU o dodatkowe punkty, aby zabezpieczyć się przed skutkami wypadków charakterystycznych dla branży. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody osobowe.

Jeśli firma transportowa wykupiła OC otrzyma wypłatę odszkodowania za poniesione straty rzeczywiste oraz utracone korzyści, jakie mogła uzyskać, gdyby nie doszło do szkody. Ochrona ubezpieczeniowa OC w ruchu krajowym i zagranicznym obejmuje terytorium Polski oraz kraje wskazane w polisie. OC może obejmować szkody deliktowe lub kontraktowe, tzn. chroniące firmę w przypadku zaistnienia szkód związanych z popełnieniem czynu niedozwolonego lub niewykonania lub też nienależytego wykonania zlecenia. Fullpolisa.pl wykonuje szczegółowy przegląd rynku przewozowego i ubezpieczeniowego, wspierając klienta w wyborze najkorzystniejszej polisy, która zagwarantuje bezpieczeństwo finansowe jemu oraz jego klientom.

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i zagranicznym

W przypadku gdy przewoźnik wykonuje przewozy międzynarodowe nie musi wykupować ubezpieczenia na kraj, ponieważ OCP obejmuje także szkody wyrządzone na obszarze Polski wynikające z prowadzonej działalności transportowej (zarobkowej). Co jest przedmiotem ubezpieczenia OC przewoźnika? To odpowiedzialność cywilna za zaistniałą szkodę od momentu przejęcia ładunku do wydania go odbiorcy.

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika obejmuje:

  • Szkody rzeczowe – utrata, ubytek lub uszkodzenie ładunku zgodnie z prawem przewozowym.
  • Szkody finansowe – opóźnienia w dostawie na podstawie prawa przewozowego.

Współpracując z multiagencją można liczyć na uzyskanie OC przewoźnika w ruchu krajowym i zagranicznym idealnie dopasowanego do potrzeb danej firmy transportowej. Doradca ubezpieczeniowy doskonale zna rynek, potrafi ocenić potrzeby przewoźnika w zakresie przewozu danego towaru i przez konkretne terytoria. Polisa OCP w pełni zabezpiecza interesy przedsiębiorcy oraz kontrahentów.

Na dobrze opracowane OC przewoźnika powinno składać się:

  • Parkowanie nie tylko na parkingach strzeżonych, ale również poza nimi.
  • Zaparkowanie samochodu z ładunkiem bez nadzoru wynikające z potrzeb transportowych to znaczy: przestrzegania czasu pracy, przeładunek, oczekiwania na doładunek, rozładunek, formalności celne itd.
  • Rozszerzenie ubezpieczenia na podwykonawców bez obowiązku wpisywania ubezpieczającego w listu CMR.
  • Sumę gwarancyjną pokrywającą szkody wynikających z odpowiedzialności przewoźnika.
  • Niskie franszyzy redukcyjne.

Profesjonalne umowy ubezpieczeniowe OC w ruchu krajowym i zagranicznym

Ubezpieczenie OC przewoźnika pokrywa szkody powstałe w wyniku wykonywania transportu w ruchu krajowym i zagranicznym. Zapewnia ochronę w sytuacji zaistnienia zdarzeń komunikacyjnych np. kolizja drogowa, kradzież towaru, zniszczenie ładunku. Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia OC skuteczniej zabezpieczają interesy przewoźnika oraz jego klientów. W Fullpolisa doradca stara się dopasować zakres ubezpieczenia do profilu działalności przewoźnika tak, aby nie płacił za ubezpieczenie, które go w żaden sposób nie chroni. Specjaliści wykonują pełną analizę specyfiki usług przewozowych klientów, przedstawiając prawidłowe zapisy polisy, sumy ubezpieczenia itp.

OC przewoźnika w ruchu krajowym zabezpiecza od finansowych konsekwencji utraty lub uszkodzenia przesyłki towarowej (na podstawie prawa przewozowego). Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej, która powinna być określona dla każdego zdarzenia w okresie obowiązywania ubezpieczenia. OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym jest odpowiedzialnością cywilną zgodnie z Konwencją CMR, jaką ponosi za uszkodzenie ładunku, zagubienia dokumentów.Taka polisa przewidziana jest dla przewoźników wykonujących przewozy pomiędzy dwoma lub więcej państwami. Przewoźnik może rozszerzyć polisę o deklarację wartości przesyłki i kwotę specjalnego interesu w dostawie towaru (Konwencja CMR). Jeśli chcesz skorzystać z ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym i zagranicznym zwróć się do firmy Fullpolisa, w której doradcy pomogą wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

 

 

  

ZADZWOŃ

609 103 308