Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

1 lutego, 2024
Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ostania aktualizacja : 1 lutego, 2024

Przestrzeń Polski pulsuje życiem, gdy setki, a nawet tysiące ciężarówek, busów i innych pojazdów poruszają się po naszych trasach każdego dnia. To sieć dróg stanowi krwioobieg naszej gospodarki, dostarczając towary i usługi do miejsc przeznaczenia. Jednak z tą dynamiczną działalnością wiąże się wiele wyzwań, w tym ryzyko wypadków i szkód. Dlatego tak istotne jest ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym.

Polisa ubezpieczenia OC Przewoźnika Drogowego

Polisa ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego jest indywidualnym dokumentem, który zostaje wydany ubezpieczonemu. To w polisie znajdziemy konkretne informacje dotyczące danej umowy, takie jak datę rozpoczęcia i zakończenia ubezpieczenia, kwotę ubezpieczenia oraz inne szczegóły specyficzne dla danej umowy.

Polisa ubezpieczenia OC Przewoźnika Drogowego jest praktycznym dokumentem, który zawiera szczegółowe dane na temat konkretnego ubezpieczenia i jest dokumentem, który warto dokładnie przeanalizować w kontekście własnej działalności.

Warto podkreślić, że informacje zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz w polisie są prawnie wiążące dla obu stron umowy – ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Dlatego też jest to kluczowy etap przed podpisaniem umowy, aby mieć pełną świadomość warunków i zakresu ubezpieczenia OC Przewoźnika Drogowego.

Podstawy ubezpieczenia OC Przewoźnika Drogowego

Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego w ruchu krajowym, zwane również ubezpieczeniem OCP stanowi ważny element prawnych regulacji dla przedsiębiorców transportowych. Ubezpieczenie to jest uregulowane w ustawie Prawo Przewozowe, a jego celem jest ochrona przedsiębiorców transportowych i innych uczestników ruchu drogowego przed potencjalnymi szkodami i stratami wynikającymi z prowadzenia działalności transportowej.

Zakres odpowiedzialności przewoźnika:

Prawo Przewozowe precyzyjnie określa zakres odpowiedzialności przewoźnika. Przewoźnik jest zobowiązany do pokrycia szkód wynikających m.in. z:

 • Opóźnienia w przewozie – przewoźnik musi wypłacić odszkodowanie za opóźnienia w dostawie towarów, zgodnie z przepisami art. 65 ust. 1 Prawa Przewozowego.
 • Zwrotu przewoźnego i innych kosztów – w przypadku, gdy towar musi zostać zwrócony lub poniesione są dodatkowe koszty, przewoźnik musi pokryć te straty do kwoty nie większej niż 10 000 zł, zgodnie z art. 82 Prawa Przewozowego.
 • Nieterminowego podstawienia środków transportu –  jeśli przewoźnik nie dostarczy środków transportu na czas, a to spowoduje opóźnienie w załadunku, może być zobowiązany do wypłacenia odszkodowania w wysokości podwójnego frachtu, ale nie więcej niż 10 000 zł.
 • Szkód spowodowanych przez osoby trzecie – jeżeli osoby trzecie nielegalnie przedostaną się do przestrzeni ładunkowej i spowodują szkody, przewoźnik jest odpowiedzialny za ich naprawienie.
 • Braku ważnych uprawnień kierowcy lub świadectwa kwalifikacji – jeśli kierowca nie posiada ważnych uprawnień lub świadectwa kwalifikacji, przewoźnik może być zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, chyba że brak tych dokumentów wynika z decyzji administracyjnej.
 • Braku ważnych badań technicznych pojazdu – jeśli pojazd nie przeszedł ważnych badań technicznych, przewoźnik może być odpowiedzialny za szkody, chyba że pojazd był niesprawny technicznie już na początku przewozu.
 • Szkód wyrządzonych przez podwykonawców – jeśli przewoźnik korzysta z podwykonawców, to ponosi za nich odpowiedzialność na zasadach określonych w prawie, z możliwością odzyskania środków (regresu).
 • Niewykonania lub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu – przewoźnik jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu.
 • Uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie lub awarię urządzeń – szkody wynikłe z uszkodzenia przez osoby trzecie lub awarii urządzeń służących do zachowania wymaganej temperatury, pod warunkiem że urządzenia były konserwowane i posiadały wymagane przeglądy.

Sytuacje, w których ubezpieczyciel nie odpowiada

W ubezpieczeniu OC Przewoźnika Drogowego istnieje także szereg sytuacji, w których ubezpieczyciel nie będzie odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania. Należy do nich:

 • Przyczyny wyłączające odpowiedzialność przewoźnika określone w ustawie Prawo Przewozowe –  istnieją określone przyczyny wyłączające odpowiedzialność przewoźnika określone w ustawie Prawo Przewozowe, które mogą skutkować brakiem obowiązku wypłaty odszkodowania. Przykłady takich przyczyn to działania lub zaniedbania, które są wprost zakazane lub obarczone szczególną odpowiedzialnością na mocy przepisów prawa przewozowego.
 • Użycie środka transportu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru lub niesprawnego technicznie – jeśli przewoźnik używa środka transportu, który nie jest odpowiedni do przewozu danego rodzaju towaru lub jest niesprawny technicznie, to może to spowodować wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • Czynności załadunku i rozładunku – odpowiedzialność ubezpieczeniowa może nie obejmować szkód spowodowanych w trakcie wykonywania czynności załadunku i rozładunku, chyba że wykonanie tych czynności wynika z zawartej umowy przewozu i znajduje potwierdzenie w liście przewozowym.

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu OC Przewoźnika Drogowego są istotnym aspektem, który warto zrozumieć i uwzględnić w prowadzeniu działalności transportowej. Dlatego przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej zaleca się dokładne zapoznanie się z warunkami polisy oraz skonsultowanie ich z przedstawicielem ubezpieczyciela, aby uniknąć nieporozumień i nieoczekiwanych kosztów w przypadku szkody. 

Podsumowanie

Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego w ruchu krajowym to niezwykle istotny element działalności każdego przedsiębiorcy transportowego w Polsce. Zapewnia ono ochronę w przypadku różnych sytuacji kryzysowych i szkód, które mogą wystąpić w trakcie przewozu. Warto zrozumieć zakres odpowiedzialności przewoźnika i być przygotowanym na sytuacje, w których konieczne będzie wypłacenie odszkodowania. Dzięki temu można uniknąć poważnych konsekwencji finansowych i prowadzić działalność transportową w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego to inwestycja w spokojną przyszłość i stabilność działalności w ruchu krajowym.

ZADZWOŃ

609 103 308